Được tài trợ bởi:

Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web có địa chỉ này (sau đây gọi tắt là Website), Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, cùng với bất kỳ điều khoản hoặc quy định pháp luật khác đăng tải trên Website về quan hệ giữa người sử dụng là quý khách với Hội Bác Sĩ Gia Đình TPHCM trong các vấn đề liên quan tới Website.

1. PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH

Việc truy cập và sử dụng Website của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1 Tất cả các Nhãn hiệu và Nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.

2.2 Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi phương thức điện tử, sao chép cơ học, hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự. Tất cả các quyền của chúng tôi được bảo lưu.

3. HÀNH VI CỦA QUÝ KHÁCH

Quý khách không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là một hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.

4. LIÊN KẾT

4.1 Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba ("Các Trang Liên Kết"). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.

4.2 Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

5. KHÔNG BẢO ĐẢM

5.1 Tất cả nội dung trên trang web được cung cấp cho quý khách "như" và "có sẵn" không có bất kỳ đảm bảo nào dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, ngụ ý đảm bảo khả năng bán được và phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, an ninh hay chính xác. Chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong Nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên phát sinh từ việc truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập, sử dụng Website của quý khách.

5.2 Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng quý khách. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về quý khách.

6. MIỄN TRÁCH - GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

6.1 Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải bất kỳ loại virus có thể lây nhiễm thiết bị của quý khách, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của quý khách, truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi hệ điều hành, đình công, các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng tài chính hợp lý để đảm bảo an ninh và bảo trì Website, chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

6.2 Nội dung thông tin liên quan đến tư vấn sức khỏe, bệnh học, cảnh giác dược, và các thông tin khác được chúng tôi nỗ lực cung cấp dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy và/hoặc có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính cập nhật của các thông tin khoa học này vào thời điểm Quý khách đọc và hoặc được biết về Nội dung đó.

CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ QUÝ KHÁCH CHỈ SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG NÀY MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, KHÔNG CÓ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TẠI WEBSITE CẤU THÀNH MỘT TƯ VẤN SỨC KHỎE, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC, VÀ CÁC SẢN PHẨM Y TẾ KHÁC PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỘT CÁ NHÂN CỤ THỂ NÀO.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI VÀ/HOẶC KHIẾU NẠI NÀO CỦA QUÝ KHÁCH VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI WEBSITE.

7. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

7.1 Có hai hình thức thông tin chúng tôi tiếp nhận online: Các thông tin về Quý Khách ghé thăm Website và Các thông tin được xác nhận bởi cá nhân do các Quý Khách tình nguyện cung cấp cho chúng tôi

Các thông tin về khách hàng ghé thăm Website

Chúng tôi sẽ tập hợp các thông tin trên hoạt động của Website như các dữ liệu về số người ghé thăm Website sẽ được:

Các thông tin được xác định bởi cá nhân

Các thông tin được xác định bởi cá nhân sẽ được thu thập cho mục đích trả lời câu hỏi, đăng tải một phản hồi, tình nguyện tham gia vào những cuộc điều tra trực tuyến của Quý khách trên website.

7.2 Chúng tôi sẽ nổ lực tối đa để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho việc truyền dữ liệu trên Internet, vì thế chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho các thông tin mà Quý Khách gửi cho chúng tôi, và các rủi ro khi truyền các thông tin ấy là của bạn.

8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.

8.2 Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một các chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.

8.3 Chúng tôi giữ quyền thay đổi hay cập nhật các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và thay đổi khi đã được đăng tải sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Việc bạn liên tục sử dụng Website có thể khiến bạn không chú ý cập nhật những thay đổi này và bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng mới nhất. Nếu bạn không nhất trí với những Điều Khoản Sử Dụng này, bạn vui lòng không tiếp tục sử dụng Website.

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập mail để chúng tôi có thể gửi lại mật khẩu cho bạn